Information om Kommerskollegiums handelstatistik

Faktabladen visar Sveriges export och import

Kommerskollegiums handelsstatistiska faktablad presenterar en översikt av Sveriges export och import av varor. Här kan du hitta statistik över Sveriges utrikeshandel med såväl enskilda länder som regioner.

Viktiga enheter

De värden som anges i faktabladen är i del flesta fall angivna i miljoner svenska kronor. I de fall handeln med det aktuella landet är begränsad anges värdet i tusental kronor. För att sätta övriga siffror i perspektiv anges Sveriges totala export respektive import i tabellens sista rad. Sveriges totala export och import anges alltid i miljoner kronor.

Så behandlas statistiken

Faktabladen är baserade på handelsstatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Varje månad hämtas ny statistik från SCB:s handelsstatistiska databas för att faktabladen alltid ska vara aktuella. Statistiken räknas först samman och rensas från sekretessbelagd information. Därefter görs ett automatiskt urval så att faktabladen visar de värdemässigt mest relevanta varugrupperna för Sveriges handel med aktuellt land eller region.

Statistiken läses så här:

  • Faktabladens första del visar Sveriges handel med landet/regionen de senaste fem åren (sex år för faktablad avseende helår).
  • För faktablad som täcker en del av innevarande år visar nästa uppsättning siffror handeln för aktuellt delår för såväl innevarande år som för föregående.
  • Efterföljande del visar handeln för det nuvarande året jämfört med motsvarande period från föregående år.
  • Näst sista kolumnparet anger Sveriges export och import av den aktuella varan till/från landet/regionen som andel av Sveriges totala export och import till/från landet/regionen.
  • Sista kolumnen anger Sveriges export/import av den aktuella varan till/från landet/regionen som andel av Sveriges totala export/import av den aktuella varan.

Uppdelning av varugrupper

Varugrupperna i faktabladen är uppdelade enligt den internationella varuindelningen System of International Trade Classification (SITC). Flersiffriga varugrupper fungerar som undervarugrupper till de ensiffriga varugrupperna som är markerade i halvfet stil och fungerar som huvudvarugrupper. Exempelvis utgör grupp 54 ”Medicinska och farmaceutiska produkter” en del av grupp 5 ”Produktion av kemiska och närstående industrier”.

Endast för relevanta varugrupper

Eftersom enbart de mest relevanta produktgrupperna finns med i faktabladen går det inte att summera ihop olika rader för att få ut Sveriges totala handel med ett enskilt land. Av den anledningen finns Sveriges totala export och import med det aktuella landet på den näst sista raden. På tabellens allra sista rad finns Sveriges totala export och import, som jämförelseobjekt.